Propozície SOH 2019

A, O turnaji SOH
Organizátorom Slovak OpenHandballU12 2019 mladších žiakov a žiačok je Iuventa Michalovce v spolupráci s mestom Michalovce.  Partnerom turnaja je SZH. Organizátorom Slovak Open Handball U10 a U8 2019 minihádzanej chlapcov a dievčat je Iuventa Michalovce v spolupráci s mestom Michalovce. Partnerom turnaja je SZH. V roku 2019 sa uskutoční 5. ročník turnaja v termíne od14. do 16. júna 2019.

Zúčastniť sa môžu družstvá v týchto vekových kategóriách:
A – chlapci (narodení po 1.1.2006)
B – dievčatá (narodené po 1.1.2006)
C – chlapci (narodení po 1.1.2008)
D – dievčatá (narodené po 1.1.2008)
E – chlapci a dievčatá (narodení po 1.1.2010)
Ubytovanie účastníkov turnaja je organizované v školách, penziónoch a hoteloch v meste Michalovce. Finále turnaja vo všetkých kategóriách sa bude konať v nedeľu.

B, Reglement turnaja
1. Vekové kategórie
SOH je mládežnícky turnaj pre chlapcova dievčatá v týchto vekových kategóriách:
A – chlapci (narodení po 1.1.2006)
B – dievčatá (narodené po 1.1.2006)
C – chlapci (narodení po 1.1.2008)
D – dievčatá (narodené po 1.1.2008)
E – chlapci a dievčatá (narodení po 1.1.2010)

V príslušnej kategórii môžu štartovať hráči a hráčky mladší. Štart starších hráčov pre jednotlivé kategórie nie je povolený. Pokiaľ nastúpi na zápas hráč(-ka) starší ako povoľujú pravidlá turnaja, družstvo bude vylúčené a jeho zápasy sa nezapočítavajú. Každý hráč(-ka) môže v rámci jednaj kategórie nastúpiť iba za jedno družstvo. Na turnaji môžu štartovať kluby, CVČ a školské družstvá.

2. Ihriská
Turnaj žiakov sa hrá v Chemkostav aréne a Mestskej športovej hale v Michalovciach. Ihriská sú o rozmeroch 40 m x 20m. Turnaj minihádzanej sa hrá na vonkajších ihriskách / Gymnázium Pavla Horova, o rozmeroch 20 m x 14m.

3. Pravidlá
V kategórii A a B sa hrá podľa platných pravidiel IHF a súťažného poriadku SZH. V obrannej fáze hry je povolene používať priestorové obranné systémy alebo osobnú obranu všetkých hráčov. TMK SZH a KM SZH zakazuje hrať počas turnaja kombinované obranné systémy 1+5, 2+4, 3+3. Sankcie za nedodržanie nariadenia: progresívne trestanie realizačného tímu družstva, napomenutie, 2-minutove vylúčenie, červená karta – diskvalifikácia. Gól za dva body sa neuplatňuje. V kategórii C, D a E sa hrá podľa pravidiel schválených Komisiou mládeže SZH na jej zasadnutí dňa 15.1.2019.

4. Lopty
Kategória žiactva hrá s loptami veľkosti č.1. Kategória minihádzanej sa hrá s loptou určenou pre deti, obvod 44 – 49 cm, zn. Molten. Organizátor si vyhradzuje právo dodať k zápasom vlastné lopty dodané partnermi.

5. Zápasy
Organizátor garantuje každému družstvu odohranie minimálne 6 zápasov.

Zápasy v kategórii A a B mladších žiakov a žiačok sa budú hrať 2 x 15 minút s prestávkou 2 minúty na výmenu strán. Na každý zápas budú delegovaní dvaja rozhodcovia. Na zápas môže nastúpiť maximálne 16 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak maximálne štyria vedúci družstva, ktorí musia byť tiež uvedení v zápise. Počas turnaja sú povolené len priestorové obranné systémy alebo celoplošná osobná obrana.

Zápasy v kategórii C, D a E v minihádzanej sa budú hrať 1 x 10 minút bez prestávky. Na každý zápas bude delegovaný jeden rozhodca. Na zápas môže nastúpiť maximálne 12 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak maximálne dvaja vedúci družstva, ktorí musia byť tiež uvedení v zápise. Počas turnaja sú povolené len priestorové obranné systémy alebo celoplošná osobná obrana.

6. Hrací systém
Hrací systém bude zostavený podľa počtu prihlásených družstiev.

7. Overenie totožnosti
Pre potreby prípadnej kontroly platí, že zahraniční účastníci sú povinní sa preukázať cestovným pasom alebo ID kartou s fotografiou. Hráči zo Slovenskej republiky platným registračným preukazom Slovenského zväzu hádzanej za príslušný klub štartujúci na turnaji. Družstvá reprezentujúce základnú školu, alebo CVČ štartujú na potvrdenú súpisku vysielajúcou organizáciou.

8. Súpiska
Každé družstvo musí mať súpisku, ktorú odovzdá najneskôr v deň príchodu. Súpiska družstva obsahuje hráčov(-ky), ktorí podľa reglementu môžu hrať za konkrétne družstvo prihláseného klubu s dátumom narodenia. Na súpiske musia byť uvedení členovia realizačného tímu. Súpisku je možno vyplniť na mieste registrácie.

9. Zdravotné zabezpečenie
Organizátor upozorňuje, že každý účastník turnaja štartuje na vlastné riziko. V halách bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenie drobných zranení. V prípade zranenia, ktoré si vyžiada ošetrenie v nemocnici, si náklady na ošetrenie alebo pobyt v nemocnici hradia účastníci sami. K ošetreniu v nemocnici je nutné mať u seba preukaz zdravotnej poisťovne alebo doklad o poistení v zahraničí.

11. Ceny
Ocenenie najlepších družstiev
Organizátor odmeňuje cenami najúspešnejšie družstva turnaja, družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii. Družstvá na prvom, druhom a treťom mieste dostanú medaile a pohár. Ceny do turnaja venuje Slovenský zväz hádzanej. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah a spôsob ocenenia najlepších družstiev.

Ocenenie najlepších hráčov
Na základe výkonov vo finálových zápasoch bude vybraný najlepší hráč (-ka), ktorí dostanú vecné ceny od partnerov a organizátorov turnaja. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah a spôsob ocenenia najlepších hráčov.Ceny do turnaja venuje klub Iuventa Michalovce a mesto Michalovce.

12. Dotácia SZH
SZH poskytne víťazom krajských súťaží v kategórii mladšieho žiactva dotáciu, viď. Rozpis Majstrovstiev SR v hádzanej staršieho žiactva 2018/2019, bod A/10. SZH zabezpečí poháre družstvám na prvých troch miestach. SZH hradí náklady na rozhodcov, delegátov v kategóriách žiactva a minihádzanej počas turnaja ako aj ich odmeny.

C, Ubytovanie
Organizácia ubytovania
Ubytovanie účastníkov je zabezpečené na školách (v triedach) v Michalovciach. V penzióne Hedera a hoteli Chemes na Zemplínskej šírave. Účastníci si môžu zariadiť aj vlastné ubytovanie. Každý účastník turnaj platí tzv. „Účastnícku kartu“ za účasť na turnaji 10,- Euro/osoba.

D, Stravovanie
Organizácia stravovania
Stravovanie účastníkov bude organizátorom zabezpečené v reštauráciách v okolí Chemkostav Arény.

E, Platby
Dôležité termíny pre registráciu a platby
21.4.2019 – konečný termín pre podanie prihlášky a zaplatenie poplatkov pre ubytovanie v penzióne a hoteli( do tohto termínu garantujeme miesta v penzióne a hoteli / po tomto termíne ubytovanie v hoteli a penzióne sprostredkujeme len po predchádzajúcej konzultácii).
24.5.2019 – konečný termín pre podanie prihlášky pre ubytovanie v školách
24.5.2019 – konečný termín pre zaplatenie poplatkov pre ubytovanie v školách

F, Platby organizátorovi
Všetky poplatky (t.j. vklad do turnaja, poplatky za ubytovanie a stravovanie) musia byť zaplatené do 24.5.2019 organizátorovi turnaja.

Údaje pre platbu
Bankové spojenie: VÚB banka, pobočka Michalovce, Námestie slobody 3, 071 80 Michalovce
Názov účtu: Iuventa Michalovce, hádzanársky klub
IBAN: SK79 0200 0000 0013 9725 9954
SWIFT: SUBASKBX

G) Kontakt
Organizátor: Iuventa Michalovce a mesto Michalovce
Partner: Slovenský zväz hádzanej

Informácie – organizačné, športové:
Urban František, soh@iuventa-zhk.sk, +421 911 083 277

Informácie – organizačné:
Milica Tomková, tomkova@iuventa-zhk.sk, +421 903 411 449

Informácie – ekonomické:
Patrik Sabov, sabov@chemkostav.eu, +421 903 553 457

Propozicie_SOH